RODO

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, co następuje.

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE GILDIA PRZEWODNIKÓW SUDECKICH, ul. Stanisława Skarżyńskiego 6/9 , 58-500 Jelenia Góra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374247 oraz posiadająca numery: REGON 021453350 i NIP 6112725415. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej a także na adres poczty elektronicznej: kontakt@gildia-przewodnicy.pl
  Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, gdyż zakres i skala działalności nie nakładają na niego takiego obowiązku.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach działalności statutowej, na następujących podstawach prawnych:
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o zgodę osoby, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, w szczególności w zakresie usług przewodnickich i zapisu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie, a także w związku oraz kontaktu pomiędzy władzami Stowarzyszenia oraz jego członkami,
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów, oraz czynności poprzedzających ich zawarcia,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, takich jak z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości podatkowej, archiwizacji,
  – art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e) RODO, w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, m.in. poprzez realizację procedury wnioskodawczej, działalność informacyjną, prowadzenie badań naukowych, jak również realizację zadań, związanych z upowszechnianiem historii Stowarzyszenia Gildia Przewodników Sudeckich, działalność wystawienniczą, konserwatorską oraz realizację zadań, związanych z wizerunkiem Stowarzyszenia Gildia Przewodników Sudeckich, nadto zaś związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, innych osób przebywających na terenie zamku Lenno w Łupkach koło Wlenia, oraz zgromadzonych dóbr kultury (obejmujących monitoring wizyjny),
  – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, realizowanych przez Administratora w interesie publicznym, w tym poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i realizację zadań związanych z organizacją uroczystości, konferencji, sesji naukowych, imprez kulturalnych i edukacyjnych,
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w zakresie marketingu usług i produktów własnych Administratora, dochodzeniu i zabezpieczaniu przysługujących roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych, dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 3. Wymóg podania danych osobowych:
  Niepadanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi realizację celów opisanych w części „Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:” powyżej.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  Dotyczące Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza prowadzić profilowania.
 5. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  – instytucje i podmioty współpracujące z Administratorem, w tym wykonawcy, zleceniobiorcy oraz inne podmioty, działające na zlecenie Stowarzyszenia, takie jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, usługi prawne, analityczne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, przewozowe,
  – podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym ZUS, Urzędy Skarbowe),
  – podmioty w zakresie wynikającym z przepisów o dostępie do informacji publicznej.
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a przekazanie danych jest niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego podlegają przetwarzaniu, a to:
  – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, do momentu jej wycofania,
  – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, aż do momentu wykonania umowy,
  – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu ustania tych obowiązków,
  – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e) RODO, t.j.: w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – do czasu kiedy nie jest to przetwarzanie niezbędne z uwagi na ochronę Pani/Pana żywotnych interesów przy czym w systemie monitoringu wizyjnego – nie dłużej, niż przez okres 3 miesięcy,
  – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, do czasu realizacji zamierzonych celów,
  – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, a w sytuacji, gdy prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność – aż do czasu wniesienia sprzeciwu.
 8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 9. Odrębne informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
  Powyższa informacja ma charakter ogólny. Odrębna Informacja o ochronie danych osobowych uwzględniająca szczegółowy zakres przetwarzania może zostać Państwu przekazana przy udostępnianiu danych osobowych Administratorowi.